INFORMACJA DLA RODZICÓW PROGRAM „ZA ŻYCIEM”  w 2023 roku

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Koszalinie od maja 2022 r. przyjmuje zgłoszenia dzieci do zajęć terapeutycznych w ramach Programu.

Rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0. do podjęcia nauki w szkole prosimy o złożenie wniosku deklarującego chęć przystąpienia do Programu.

Do wniosku należy załączyć:

- opinię WWRD  i/lub

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  i/lub 

- orzeczenie o niepełnosprawności  i/lub 

- zaświadczenie lekarskie.

Druk wniosku do pobrania oraz Regulamin znajdują się na stronie www lub w sekretariacie Poradni.

Wypełniony wniosek i w/w dokumenty należy dostarczyć do MPP-P:

ul. Morska 43 w Koszalinie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15:30

Kontakt telefoniczny 695634719